Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 235/2004

z dnia: 28.09.2004 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku,...

Zarządzenie Nr 234/2004

z dnia: 30.09.2004 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 14 października 2003 roku w sprawie regulaminu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana...

Zarządzenie Nr 233/2004

z dnia: 28 września 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.), zarządzam co następuje: § 1 Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - panią Barbarę...

Zarządzenie Nr 232/2004

z dnia: 28 września 2004 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.) zarządzam co następuje: § 1 Wprowadza się instrukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z załącznikiem...

Zarządzenie Nr 231/2004

z dnia: 16 września 2004 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000...

Zarządzenie Nr 230/2004

z dnia: 14.09.2004 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Na podstawie Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje: §1 1. Powołuje się Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 2....

Zarządzenie Nr 229/2004

z dnia: 14.09.2004 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 228/2004

z dnia: 14.09.2004 w sprawie: zatwierdzenia korekt w planie remontów budynków komunalnych na 2004 rok Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1519 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza się...

Zarządzenie Nr 227/2004

z dnia: 02.09.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 226/2004

z dnia: 02.09.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...