Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 384/2005

z dnia: 28.10.2005 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 359/2005...

Zarządzenie Nr 382/2005

z dnia: 14.10.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu ogłoszenia przetargu pisemnego oraz wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Murowana Goślina. Działając na podstawie § 7 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXVIII/300/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 r., w związku z art. 4 pkt 3 lit. j)...

Zarządzenie Nr 381/2005

z dnia: 10.10.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce...

Zarządzenie Nr 379/2005

z dnia: 10.10.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 378/2005

z dnia: 10.10.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia korekt w planie remontów budynków komunalnych na 2005 rok. Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1519 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 377/2005

z dnia: 07.10.2005 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na IV kwartał 2005 roku. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 375/2005

z dnia: 03.10.2005 w sprawie: odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie § 11 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia...

Zarządzenie Nr 374/2005

z dnia: 30.09.2005 w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września...

Zarządzenie Nr 373/2005

z dnia: 29.09.2005 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury Aktualizacji Danych o Organizacjach Pozarządowych Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/313/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 372/2005

z dnia: 28.09.2005 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. nr 76, poz. 694 ) oraz zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( D. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi...