Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 141/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: Jednostki Realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)...

Zarządzenie Nr 140/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko zastępca kierownika Referatu Gospodarki Finansowej. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję komisję rekrutacyjną do...

Zarządzenie Nr 138/2007

z dnia: 21.11.2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie § 12 Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 137/2007

z dnia: 21.11.2007 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Do przeprowadzeni inwentaryzacji powołuję: - panią Jadwigę Kubińska, - panią Romuladę Dukat, - panią...

Zarządzenie Nr 136/2007

dnia: 21.11.2007 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 468/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej majątku ruchomego Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 135/2007

z dnia: 15.11.2007 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 ze zm.) Burmistrz...

Zarządzenie Nr 133/2007

z dnia: 25.10.2007 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2007 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 132/2007

z dnia: 25.10.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 131/2007

z dnia: 22.10.2007 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 514/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 września 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntu na własność gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 130/2007

z dnia: 17.10.2007 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2007 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...