Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 312/2008

z dnia: 22.10.2008 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2008 roku. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Ustala się dniem wolnym od pracy dzień 24 grudnia 2008 roku w...

Zarządzenie Nr 311/2008

z dnia: 20.10.2008 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowiska strażników miejskich. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru...

Zarządzenie Nr 310/2008

z dnia: 20.10.2008 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Barbary Celichowskiej dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...

Zarządzenie Nr 309/2008

z dnia: 20.10.2008 w sprawie: powołania komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały...

Zarządzenie Nr 308/2008

z dnia: 16.10.2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 299/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Ze składu komisji...

Zarządzenie Nr 307/2008

z dnia: w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko...

Zarządzenie Nr 306/2008

z dnia: 13.10.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia 269/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku dotyczącego powołania Zespołu ds. przygotowania projekt wniosku dotyczącego zmiany granic miasta Murowana Goślina Działając na podstawie § 20 ust. 4,5,6 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 Odwołuje...

Zarządzenie Nr 305/2008

z dnia: 13.10.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 32 ust.1 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Zarządzenie Nr 304/2008

z dnia: 08.10.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...

Zarządzenie Nr 303/2008

z dnia: 01.10.2008 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2008 rok. Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam: § 1 Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu...