Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 472/2009

z dnia: 02.12.2009 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina za dzień 26 grudnia 2009 roku. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje: §1 W związku z przypadającym na dzień...

Zarządzenie Nr 471/2009

z dnia: 02.12.2009 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 470/2009

z dnia: 30.11.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 469/2009

z dnia: 27.11.2009 w sprawie: nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 3 uchwały...

Zarządzenie Nr 468/2009

z dnia: 25.11.2009 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. kadr i płac. Na podstawie §5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do...

Zarządzenie Nr 466/2009

z dnia: 20.11.2009 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 roku Zarządzenie Nr 466/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 listopada 2009 roku. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego...

Zarządzenie Nr 465/2009

z dnia: 18.11.2009 w sprawie: dotyczy zmiany treści załącznika nr 1 zarządzenia nr 326/2008 w sprawie wprowadzenia Procedury Elektronicznego Obiegu Umów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się,...

Zarządzenie Nr 464/2009

z dnia: 16.11.2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 457/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Ze składu komisji...

Zarządzenie Nr 463/2009

z dnia: 16.11.2009. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 462/2009

z dnia: 13.11.2009 w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. doprowadzenia do pełnej funkcjonalności zbiornika przeciwpożarowego w Starczanowie Na podstawie art. 14 i 15 ust.1 pkt.2, w związku z art. 20 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 1.W celu doprowadzenia do...