Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 7/2010

z dnia: 30.11.2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/351/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz....

Zarządzenie Nr 6/2010

z dnia: 25.11.2010 w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 5/2010

z dnia: 25.11.2010 w sprawie: sobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 4/2010

z dnia: 25.11.2010 w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 3/2010

z dnia: 25.11.2010 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. Na podstawie art. 23 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 1998, nr 95, poz. 602 z późn. zm.) zarządzam co następuje: §1 Ustanawiam...

Zarządzenie Nr 2/2010

z dnia: 25.11.2010 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina za dzień 26 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje: §1 W związku z przypadającym na dzień...

Zarządzenie Nr 1/2010

z dnia: 25.11.2010 w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania dokumentacji do postępowania ofertowego w zakresie ubezpieczenia majątku Gminy na 2011 r. Na podstawie § 14 i 15 ust.1 pkt.2, w związku z § 20 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: § 1 1....

Zarządzenie Nr 616/2010

z dnia: 17.11.2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2010 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam: § 1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 612/2010

z dnia: 09.11.2010. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 610/2010

z dnia: 26.10.2010 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...