Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 168/2011

z dnia: 22.11.2011 w sprawie: projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok, projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 167/2011

z dnia: 15.11.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 166/2011

z dnia: 15.11.2011. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 165/2011

z dnia: 15.11.2011 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie...

Zarządzenie Nr 164/2011

z dnia: 15.11.2011 w sprawie: zmiany preliminarza rzeczowo finansowego remontów budynków komunalnych na 2011 rok. Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Wprowadza...

Zarządzenie Nr 163/2011

z dnia: 15.11.2011. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012 – 2034. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr 162/2011

z dnia: 15.11.2011. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 161/2011

z dnia: 08.11.2011. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 160/2011

z dnia: 02.11.2011. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami))...

Zarządzenie Nr 159/2011

z dnia: 28.10.2011. w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Zarządzam co następuje: §1 1. Powołuję Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 2. Do...