Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 335/2012

z dnia: 20.11.2012. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2012 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 334/2012

z dnia: 20.11.2012. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową...

Zarządzenie Nr 333/2012

z dnia: 20.11.2012 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: referent ds. podatków i opłat lokalnych Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 332/2012

z dnia: 20.11.2012. w sprawie: nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 oraz art. 98 a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze...

Zarządzenie Nr 331/2012

z dnia: 20.11.2012. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 330/2012

z dnia: 20.11.2012. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. , Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §...

Zarządzenie Nr 329/2012

z dnia: 19.11.2012 w sprawie: projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok, projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 328/2012

z dnia: 13.11.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 327/2012

z dnia: 13.11.2012. w sprawie: powołania zespołu w celu sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz sporządzenia protokołu z wyników konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Murowana Goślina. Na podstawie § 7 Uchwały nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października...

Zarządzenie Nr 326/2012

z dnia: 13.11.2012. w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku dotyczącego zmiany granic administracyjnych miasta Murowana Goślina. Działając na podstawie § 20 ust. ust. 4, 5, 6 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 W celu przygotowania wniosku dotyczącego zmiany...