Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 494/2013

z dnia: 12.11.2013. w sprawie: projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 493/2013

z dnia: 12.11.2013. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2013 rok Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie...

Zarządzenie Nr 492/2013

z dnia: 12.11.2013,. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina. Na podstawie § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, będącego załącznikiem do Uchwały XXV/ 260 /2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z...

Zarządzenie Nr 491/2013

z dnia: 08.11.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 490/2013

z dnia: 07.11.2013 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 489/2013

z dnia: 07.11.2013. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 – 2036 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku...

Zarządzenie Nr 488/2013

z dnia: 30.10.2013. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 487/2013

z dnia: 29.10.2013. w sprawie: powołania komisji do przeglądu wytworzonych materiałów niejawnych oraz przeprowadzenia okresowej kontroli stanu ochrony dokumentów niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz....

Zarządzenie Nr 486/2013

z dnia: 29.10.2013. w sprawie: powołania zespołu w celu przeprowadzenia remontu budynków Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej 16 i 18 Na podstawie § 20 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam co następuje: §1 Powołuję w skład zespołu niżej wymienionych pracowników Urzędu...

Zarządzenie Nr 485/2013

z dnia: 09.10.2013. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2013 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie...