Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 854/2018

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Opiniowania Projektów List Mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 853/2018

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli dokonywania wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 852/2018

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 851/2018

w sprawie wprowadzenia Procedury Elektronicznego Obiegu Umów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 850/2018

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 849/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4) na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni - etap II

Zarządzenie Nr 848/2018

w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 790/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 847/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 846/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 845/2018

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”