Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 101/2003

z dnia: 14.10.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 100/2003

z dnia: 14.10.2003 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 14 października 2004 roku w sprawie regulaminu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana...

Zarządzenie Nr 099/2003

z dnia: 14.10.2003 w sprawie: regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina Na podstawie Uchwały Nr 182/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...

Zarządzenie Nr 098/2003

z dnia: 07.10.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 27-31, 35 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 097/2003

z dnia: 11.04.2003 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, póz. 1231 ze zmianami), zarządzam co następuje: § 1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 096/2003

z dnia: 30.09.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. organizacji robót publicznych na terenie gminy Murowana Goślina Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 1. Powołuje się zespół...

Zarządzenie Nr 095/2003

z dnia: 30.09.2003 w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia rokowań w sprawie wyłonienia udziałowca Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem mienia komunalnego Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Zarządzenie Nr 093/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 092/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 091/2003

z dnia: 15.09.2003 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie § 12 Uchwały Nr III/34/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz art. 128 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z...