Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 302/2008

z dnia: 01.10.2008 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust.1, 2 w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam...

Zarządzenie Nr 301/2008

z dnia: 01.10.2008 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust. 1,2 i 4 w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam...

Zarządzenie Nr 299/2008

z dnia: 01.10.2008 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Do przeprowadzeni inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - panią...

Zarządzenie Nr 298/2008

z dnia: 01.10.2008 w sprawie: zmiany składu Jednostki Przygotowania Projektu „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Zmienia...

Zarządzenie Nr 296/2008

z dnia: 16.09.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 295/2008

z dnia: 15.09.2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 294/2008

z dnia: 15.09.2008 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2008 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 293/2008

z dnia: 12.09.2008 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego gminy Murowana Goślina”. Na podstawie art. 30 ust. 2 p. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr 292/2008

z dnia: 10.09.2008 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 290/2008

z dnia: 04.09.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...