Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 461/2009

z dnia: 10.11.2009 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury technicznej. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 460/2009

z dnia: 10.11.2009 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. ewidencji działalności gospodarczej. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 459/2009

z dnia: 06.11.2009 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.,Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1 uchwały...

Zarządzenie Nr 458/2009

z dnia: 03.11.2009 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 468/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej majątku ruchomego Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 457/2009

z dnia: 03.11.2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji §1 Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - Tadeusza Stencla - Zenona Tomaszewskiego - Lidię Nowak - Annę Kubiak - Romualdę Dukat Na przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej wyznaczam pana Tadeusza Stencla. Na zastępcę...

Zarządzenie Nr 456/2009

z dnia: 30.10.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 455/2009

z dnia: 29.10.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 454/2009

z dnia: 26.10.2009 w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.) zarządzam co następuje: §1 Wprowadza się instrukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z załącznikiem Nr 1. §2 Traci...

Zarządzenie Nr 453/2009

z dnia: 26.10.2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 452/2009

z dnia: 09.10.2009 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...