Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 609/2010

z dnia: 19.10.2010. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 608/2010

z dnia: 19.10.2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: §1 Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - Monikę...

Zarządzenie Nr 607/2010

z dnia: 19.10.2010. w sprawie: przeprowadzenia badania satysfakcji z pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 31 i 33 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 95) zarządzam, co następuje: §1 Inicjuję proces badania satysfakcji i opinii pracowniczej pracowników...

Zarządzenie Nr 606/2010

z dnia: 13.10.2010 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4a i 4b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 18 września 2006 roku w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady...

Zarządzenie Nr 604/2010

z dnia: 30.09.2010. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego gminy Murowana Goślina”. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku...

Zarządzenie Nr 601/2010

z dnia: 30.09.2010. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Wyborczego Na podstawie art. 23 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz na podstawie art. 6 pkt.2 Ustawy z dnia 20...

Zarządzenie Nr 600/2010

z dnia: 29.09.2010. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...

Zarządzenie Nr 599/2010

z dnia: 28.09.2010 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...

Zarządzenie Nr 598/2010

z dnia: 24.09.2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2010 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam: § 1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 597/2010

z dnia: 22.09.2010. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1 uchwały...