Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 158/2011

z dnia: 27.10.2011. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 157/2011

z dnia: 25.10.2011 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 156/2011

z dnia: 18.10.2011. w sprawie: powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z zm.), w związku art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,...

Zarządzenie Nr 155/2011

z dnia: 18.10.2011. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 154/2011

z dnia: 18.10.2011 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – ¼ etatu i podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – ¾ etatu. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze...

Zarządzenie Nr 153/2011

z dnia: 18.10.2011. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie powołania Rady Sportu Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), zarządzam co następuje: §1 Odwołuję ze składu Rady Sportu Jarosława Schraube. §2 Powołuję...

Zarządzenie Nr 152/2011

z dnia: 18.10.2011. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 142/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: §1 Zmianie...

Zarządzenie Nr 151/2011

z dnia: 18.10.2011 w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Do przeprowadzenia likwidacji...

Zarządzenie Nr 150/2011

z dnia: 11.10.2011. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 149/2011

z dnia: 07.10.2011. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2011 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały...