Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 325/2012

z dnia: 13.11.2012. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001...

Zarządzenie Nr 324/2012

z dnia: 13.11.2012 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina. Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej...

Zarządzenie Nr 323/2012

z dnia: 08.11.2012. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 322/2012

z dnia: 08.11.2012. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035

Zarządzenie Nr 321/2012

z dnia: 06.11.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 320/2012

z dnia: 31.10.2012. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 319/2012

z dnia: 31.11.2012. w sprawie: ogłoszenia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym w zakresie zadania pod nazwą „Rewitalizacja pałacu w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 11a ust.3 i art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,...

Zarządzenie Nr 318/2012

z dnia: 16.10.2012. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z dnia 26 marca 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),...

Zarządzenie Nr 317/2012

z dnia: 16.10.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 316/2012

z dnia: 16.10.2012 w sprawie: archiwizacji dokumentacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały nr 1618/2008 Zarządu...