Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 484/2013

z dnia: 08.10.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 483/2013

z dnia: 08.10.2013. w sprawie: zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz....

Zarządzenie Nr 482/2013

z dnia: 08.10.2013. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, tekst jednolity z 30 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 1....

Zarządzenie Nr 481/2013

z dnia: 08.10.2013. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2013 rok. §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy Murowana Goślina na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. §2 Ustala się harmonogram...

Zarządzenie Nr 480/2013

z dnia: 07.10.2013. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 479/2013

z dnia: 01.10.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: Budowa...

Zarządzenie Nr 478/2013

dnia: 30.09.2013. w sprawie: planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki...

Zarządzenie Nr 477/2013

z dnia: 30.09.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr...

Zarządzenie Nr 476/2013

z dnia: 27.09.2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: Zakup...

Zarządzenie Nr 475/2013

z dnia: 26.09.2013 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) , art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały Nr...