Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 208/2015

z dnia: 13.11.2015 r. w sprawie: projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu...

Zarządzenie Nr 207/2015

z dnia: 13.11.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2015-2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza, co następuje: § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 206/2015

z dnia: 12.11.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku...

Zarządzenie Nr 205/2015

z dnia: 10.11.2015 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowej w Białężynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz...

Zarządzenie Nr 204/2015

z dnia: 10.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768,...

Zarządzenie Nr 203/2015

z dnia: 10.11.2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 202/2015

z dnia: 10.11.2015 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016-2036 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 201/2015

z dnia: 03.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423,...

Zarządzenie Nr 200/2015

z dnia: 30.10.2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2015 roku Na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 199/2015

z dnia: 30.10.2015 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...