Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 359/2005

z dnia: 06.09.2005 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 344/2005...

Zarządzenie Nr 358/2005

z dnia: 01.09.2005 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zmianami) zarządzam co następuje: § 1 Powołuje się w trybie publicznego...

Zarządzenie Nr 357/2005

z dnia: 29.08.2005 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2005 roku Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 3 lutego 2003 r. Dz.U....

Zarządzenie Nr 356/2005

z dnia: 25.08.2005 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. , Nr 46, poz.543 z póź....

Zarządzenie Nr 355/2005

z dnia: 22.08.2005 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania...

Zarządzenie Nr 354/2005

z dnia: 02.08.2005 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 353/2005

z dnia: 1.08.2005 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje...

Zarządzenie Nr 352/2005

z dnia: 29.07.2005 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2005 roku Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 3 lutego 2003 r. Dz.U. Nr...

Zarządzenie Nr 351/2005

z dnia: 28.07.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r.,NR 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U....

Zarządzenie Nr 350/2005

z dnia: 27.07.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia korekt w planie remontów budynków komunalnych na 2005 rok. Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1519 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza...