Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 118/2007

z dnia: 01.10.2007 w sprawie: wprowadzenia systemu ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych...

Zarządzenie Nr 116/2007

z dnia: 28.09.2007 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 Nr 46, poz. 499 ze zmianami) zarządzam co następuje: § 1 Powołuje się 11 Obwodowych Komisji Wyborczych...

Zarządzenie Nr 115/2007

z dnia: 28.09.2007 w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 i 3 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, zarządzam, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 114/2007

z dnia: 28.09.2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie § 12 Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 113/2007

z dnia: 25.09.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 112/2007

z dnia: 24.09.2007 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 ze zmianami) zarządzam...

Zarządzenie Nr 111/2007

z dnia: 24.09.2007 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 roku w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania...

Zarządzenie Nr 110/2007

z dnia: 21.09.2007 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1...

Zarządzenie Nr 109/2007

z dnia: 21.09.2007 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Zarządzenie Nr 108/2007

z dnia: 19.09.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....