Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 288/2008

z dnia: 01.09.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...

Zarządzenie Nr 287/2008

z dnia: 29.08.2008 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie Na podstawie art. 36 a ust.4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam pani...

Zarządzenie Nr 286/2008

z dnia: 18.08.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...

Zarządzenie Nr 284/2008

z dnia: 14.08.2008 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.), art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rozporządzenia...

Zarządzenie Nr 282/2008

z dnia: 08.08.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Zarządzenie Nr 281/2008

z dnia: 07.08.2008 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 roku. Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...

Zarządzenie Nr 280/2008

z dnia: 06.08.2008 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2008 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 279/2008

z dnia: 31.07.2008 w sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Opiniowania Projektów List Mieszkaniowych Na podstawie art.11a ust.3, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §1 W zarządzeniu Burmistrza...

Zarządzenie Nr 278/2008

z dnia: 31.07.2008 w sprawie: zatwierdzenia podziału środków GFOŚiGW na dofinansowanie zadań ekologicznych w II półroczu 2008 Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 277/2008

z dnia: 31.07.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...