Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 450/2009

z dnia: 09.10.2009 w sprawie: powołania komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz...

Zarządzenie Nr 449/2009

z dnia: 09.10.2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 448/2009

z dnia: 30.09.2009 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Uchwały Nr XVII/167/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia...

Zarządzenie Nr 447/2009

z dnia: 30.09.2009 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2009 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 446/2009

z dnia: 29.09.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 445/2009

z dnia: 21.09.2009 w sprawie: powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania założeń „Strategii Mieszkalnictwa dla Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2013”. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Powołuje...

Zarządzenie Nr 444/2009

z dnia: 10.09.2009 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...

Zarządzenie Nr 443/2009

z dnia: 04.09.2009 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 442/2009

z dnia: 02.09.2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 441/2009

z dnia: 31.08.2009 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Uchwały Nr XVII/167/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25...