Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 594/2010

z dnia: 14.09.2010. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1 uchwały...

Zarządzenie Nr 593/2010

z dnia: 08.09.2010. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 592/2010

z dnia: 31.08.2010. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w latach 2010-2011 Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 591/2010

z dnia: 31.08.2010. w sprawie: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

Zarządzenie Nr 590/2010

z dnia: 30.08.2010. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 588/2010

z dnia: 23.08.2010. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 569/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j....

Zarządzenie Nr 587/2010

z dnia: 06.08.2010 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w latach 2010-2011 Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...

Zarządzenie Nr 586/2010

z dnia: 06.08.2010 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 584/2010

z dnia: 29.07.2010. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 583/2010

z dnia: 29.07.2010. w sprawie: zmiany składu Jednostki Realizacji Projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz....