Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 148/2011

z dnia: 07.10.2011 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...

Zarządzenie Nr 147/2011

z dnia: 04.10.2011. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami))...

Zarządzenie Nr 146/2011

z dnia: 04.10.2011 w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 142/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: §...

Zarządzenie Nr 145/2011

z dnia: 30.09.2011. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2011 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 144/2011

z dnia: 27.09.2011. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 143/2011

z dnia: 27.09.2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy...

Zarządzenie Nr 142/2011

z dnia: 27.09.2011. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: §1 Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - Pawła...

Zarządzenie Nr 141/2011

z dnia: 27.09.2011. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2011 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały...

Zarządzenie Nr 140/2011

z dnia: 27.09.2011. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: podinspektor ds. zamówień publicznych. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 139/2011

z dnia: 27.09.2011. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: podinspektor ds. planowania i analiz budżetu Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...