Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 315/2012

z dnia: 16.10.2012. w sprawie: ustalenia obniżonej ceny wywoławczej w IV przetargu. Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 314/2012

z dnia: 16.10.2012. w sprawie: ustalenia obniżonej ceny wywoławczej w III przetargu. Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 39 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U....

Zarządzenie Nr 313/2012

z dnia: 16.10.2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z dnia 26 marca 2012 r. Dz.U. z 2012...

Zarządzenie Nr 312/2012

z dnia: 09.10.2012. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z dnia 26 marca 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 406), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 311/2012

z dnia: 09.10.2012. w sprawie: zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz....

Zarządzenie Nr 310/2012

z dnia: 09.10.2012. w sprawie: powołania Komisji Przetargowe Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 309/2012

z dnia: 09.10.2012 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Zarządzam co następuje: §1 1.Powołuję Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 2.Do zadań...

Zarządzenie Nr 308/2012

z dnia: 09.10.2012. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz .U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: §1 Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - Sławomira...

Zarządzenie Nr 307/2012

z dnia: 05.10.2012. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2012 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 306/2012

z dnia: 03.10.2012. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia...