Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 474/2013

z dnia: 24.09.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa...

Zarządzenie Nr 473/2013

z dnia: 24.09.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: Budowa...

Zarządzenie Nr 472/2013

z dnia: 24.09.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: Budowa...

Zarządzenie Nr 471/2013

z dnia: 24.09.2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: Świadczenie...

Zarządzenie Nr 470/2013

z dnia: 24.09.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: Pełnienie...

Zarządzenie Nr 469/2013

z dnia: 17.09.2013 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2013 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 468/2013

z dnia: 12.09.2013 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2013 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 467/2013

z dnia: 10.09.2013 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2013 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 466/2013

z dnia: 10.09.2013. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego t.2, pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 465/2013

z dnia: 10.09.2013 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...