Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 661/2014

z dnia: 14.10.2014 r. w sprawie: informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych...

Zarządzenie Nr 660/2014

z dnia: 07.10.2014 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 lit...

Zarządzenie Nr 659/2014

z dnia: 07.10.2014 r. w sprawie: powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz....

Zarządzenie Nr 658/2014

z dnia: 07.10.2014 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2014 roku. Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 657/2014

z dnia: 30.09.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 656/2014

z dnia: 30.09.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 - 2036. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: § 1. Zmienia się Wieloletnią...

Zarządzenie Nr 654/2014

z dnia: 23.09.2014. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z 30 stycznia 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, zarządza się, co następuje: § 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji...

Zarządzenie Nr 653/2014

z dnia: 23.09.2014. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz § 1 uchwały Nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 652/2014

z dnia: 23.09.2014. w sprawie: powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia konkursu na projekt rzeźbiarski pomnika upamiętniającego Goślinian poległych w walkach niepodległościowych. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), zarządza się co następuje: §1....

Zarządzenie Nr 651/2014

z dnia: 23.09.2014. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Przebudowa...