Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 349/2005

z dnia: 27.07.2005 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

Zarządzenie Nr 348/2005

z dnia: 22.07.2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Zarządzenia Nr 347/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół...

Zarządzenie Nr 347/2005

z dnia: 22.07.2005 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/280/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...

Zarządzenie Nr 346/2005

z dnia: 19.07.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 345/2005

z dnia: 19.07.2005 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na III kwartał 2005 roku. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 344/2005

z dnia: 19.07.2005 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 318/2005...

Zarządzenie Nr 343/2005

z dnia: 18.07.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 342/2005

z dnia: 14.07.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie § 11 Uchwały Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)...

Zarządzenie Nr 341/2005

z dnia: 14.07.2005 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2005 roku Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 3 lutego 2003 r. Dz.U. Nr...

Zarządzenie Nr 340/2005

z dnia: 14.07.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...