Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 107/2007

z dnia: 12.09.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 106/2007

z dnia: 06.09.2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 105/2007

z dnia: 05.09.2007 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 104/2007

z dnia: 30.08.2007 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani Barbarze Celichowskiej...

Zarządzenie Nr 103/2007

z dnia: 28.08.2007 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2007 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 102/2007

z dnia: 13.08.2007 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 1. Powołuję Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 2. Do zadań...

Zarządzenie Nr 101/2007

z dnia: 13.08.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 100/2007

z dnia: 09.08.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 99/2007

z dnia: 09.08.2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Zarządzenie Nr 98/2007

z dnia: 06.08.2007 w sprawie: zatwierdzenia podziału środków GFOŚiGW na dofinansowanie zadań ekologicznych w II półroczu 2007 Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza...