Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 440/2009

z dnia: 31.08.2009 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie Na podstawie art. 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam panu Piotrowi...

Zarządzenie Nr 437/2009

z dnia: 18.08.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 436/2009

z dnia: 17.08.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 435/2009

z dnia: 12.08.2009 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego gminy Murowana Goślina”. Na podstawie art. 30 ust. 2 p. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr 434/2009

z dnia: 05.08.2009 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina Na podstawie Uchwały Nr XXX/296/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania...

Zarządzenie Nr 433/2009

z dnia: 04.08.2009 w sprawie: nieodpłatnego przekazania gruntu na własność gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 208, poz. 2128 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 14 z dnia 8 czerwca 1990...

Zarządzenie Nr 432/2009

z dnia: 03.08.2009 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam: § 1 Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu...

Zarządzenie Nr 431/2009

z dnia: 30.07.2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Zarządzenie Nr 430/2009

z dnia: 30.07.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 429/2009

z dnia: 24.07.2009 w sprawie: preliminarza rzeczowo -finansowego remontów budynków komunalnych na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 1.Wprowadza...