Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 582/2010

z dnia: 29.07.2010. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w latach 2010-2011 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...

Zarządzenie Nr 581/2010

z dnia: 28.07.2010. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 579/2010

z dnia: 15.07.2010 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2010 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji dochodów...

Zarządzenie Nr 578/2010

z dnia: 13.07.2010. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 577/2010

z dnia: 13.07.2010 w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 576/2010

z dnia: 13.07.2010. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 575/2010

z dnia: 13.07.2010. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. nr 157, poz. 1240),...

Zarządzenie Nr 574/2010

z dnia: 12.07.2010. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1...

Zarządzenie Nr 571/2010

z dnia: 01.07.2010 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Murowanej Goślinie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Zarządzenie Nr 569/2010

z dnia: 30.06.2010. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...