Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 137/2011

z dnia: 21.09.2011. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 136/2011

z dnia: 20.09.2011. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5a...

Zarządzenie Nr 135/2011

z dnia: 19.09.2011. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 134/2011

z dnia: 16.09.2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy zarządzam, co następuje: §1 Powołuję 11 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Murowana Goślina głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...

Zarządzenie Nr 133/2011

z dnia: 23.08.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 132/2011

z dnia: 23.08.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 131/2011

z dnia: 23.08.2011. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej...

Zarządzenie Nr 130/2011

z dnia: 23.08.2011 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Wyborczego Na podstawie art. 156 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, Nr 21, poz. 112) zarządzam co następuje: §1 Do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...

Zarządzenie Nr 129/2011

z dnia: 18.08.2011. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2011 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 128/2011

z dnia: 18.08.2011. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki...