Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 305/2012

z dnia: 03.10.2012. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz....

Zarządzenie Nr 304/2012

z dnia: 02.10.2012. w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991...

Zarządzenie Nr 303/2012

z dnia: 28.09.2012 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2012 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 302/2012

z dnia: 28.09.2012. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 301/2012

z dnia: 28.09.2012. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową...

Zarządzenie Nr 300/2012

z dnia: 18.09.2012. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 299/2012

z dnia: 11.09.2012 w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 219/2008 z dnia 02.04.2008 roku w sprawie archiwizacji dokumentów dla projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” dofinansowanego z Zintegrowanego...

Zarządzenie Nr 298/2012

z dnia: 12.09.2012. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 297/2012

z dnia: 12.09.2012. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...

Zarządzenie Nr 296/2012

z dnia: 04.09.2012. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...