Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 464/2013

z dnia: 06.09.2013 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) , art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały Nr...

Zarządzenie Nr 463/2013

z dnia: 29.08.2013. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) , art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały Nr...

Zarządzenie Nr 462/2013

z dnia: 26.08.2013 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, będącego załącznikiem do Uchwały XXV/ 260 /2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 461/2013

z dnia: 20.08.2013. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 459/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia remontu budynków Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej 16 i 18 – etap II i III Na podstawie § 20 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam co...

Zarządzenie Nr 460/2013

z dnia: 14.08.2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Zarządzenie Nr 459/2013

z dnia: 13.08.2013. w sprawie: powołania zespołu w celu przeprowadzenia remontu budynków Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej 16 i 18 – etap II i III Na podstawie § 20 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam co następuje: §1 Powołuję w skład zespołu niżej wymienionych...

Zarządzenie Nr 458/2013

z dnia: 30.07.2013. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam pani...

Zarządzenie Nr 457/2013

z dnia: 30.07.2013. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki...

Zarządzenie Nr 456/2013

z dnia: 26.07.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr...

Zarządzenie Nr 455/2013

z dnia: 24.07.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...