Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 650/2014

z dnia: 23.09.2014. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu ?Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok?. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 649/2014

z dnia: 23.09.2014. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119), Rozporządzenia Ministra...

Zarządzenie Nr 648/2014

z dnia: 16.09.2014. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 523 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594...

Zarządzenie Nr 647/2014

z dnia: 16.09.2014. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 646/2014

z dnia: 09.09.2014. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...

Zarządzenie Nr 645/2014

z dnia: 09.09.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2014 roku. Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 644/2014

z dnia: 09.09.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2014 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 643/2014

z dnia: 04.09.2014. w sprawie: okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów,...

Zarządzenie Nr 642/2014

z dnia: 01.09.2014. w sprawie: powołania Społecznego Konsultanta ds. likwidacji i zapobiegania powstawaniu barier architektonicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 641/2014

z dnia: 26.08.2014. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania...