Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 612/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej...

Zarządzenie Nr 611/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) na wykonanie zadania pn.: Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy...

Zarządzenie nr 610/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 609/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 608/2017

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Zarządzenie Nr 607/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Zarządzenie nr 606/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036

Zarządzenie Nr 605/2017

w sprawie zmiany zarządzenia nr 192/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy

Zarządzenie nr 604/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 603/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej...