Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 776/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 775/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) na wykonanie zadania pn.: Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy...

Zarządzenie Nr 774/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji...

Zarządzenie Nr 773/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 772/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 771/2018

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 770/2018

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie do realizacji zadań z zakresu programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 769/2018

w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania, udzielania, odwoływania, rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 768/2018

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów na własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 767/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku