Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 070/2003

z dnia: 26.06.2003 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...

Zarządzenie Nr 069/2003

z dnia: 26.06.2003 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...

Zarządzenie Nr 068/2003

z dnia: 26.06.2003 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...

Zarządzenie Nr 067/2003

z dnia: 26.06.2003 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...

Zarządzenie Nr 066/2003

z dnia: 17.06.2003 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się stanowisko dyrektora Szkoły...

Zarządzenie Nr 064/2003

z dnia: 10.06.2003 w sprawie: w sprawie: podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości...

Zarządzenie Nr 063/2003

z dnia: 11.06.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 695 Kodeksu Cywilnego, art. 35 i art. 37 ust 3 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 062/2003

z dnia: 11.06.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 061/2003

z dnia: 11.06.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 060/2003

z dnia: 11.06.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...