Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 186/2004

z dnia: 03.06.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 185/2004

z dnia: 03.06.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 184/2004

z dnia: 31.05.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 183/2004

z dnia: 28.05.2004 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2004 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 182/2004

z dnia: 26.05.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 181/2004

z dnia: 26.05.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 180/2004

z dnia: 25.05.2004 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177...

Zarządzenie Nr 179/2004

z dnia: 20.05.2004 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Na podstawie § 11 Uchwały Nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Gośline z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003...

Zarządzenie Nr 178/2004

z dnia: 17.05.2004 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219 ) z a r z ą d z a m, co następuje: § 1 Powołuje się 10 Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 177/2004

z dnia: 07.05.2004 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 14 października 2004 roku w sprawie regulaminu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana...