Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 96/2007

z dnia: 27.07.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 95/2007

z dnia: 20.07.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 93/2007

z dnia: 17.07.2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych...

Zarządzenie Nr 92/2007

dnia: 11.07.2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 81/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień...

Zarządzenie Nr 91/2007

z dnia: 11.07.2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 90/2007

z dnia: 11.07.2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych...

Zarządzenie Nr 88/2007

z dnia: 04.07.2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –...

Zarządzenie Nr 87/2007

z dnia: 04.07.2007 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2007 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 86/2007

z dnia: 02.07.2007 w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez...

Zarządzenie Nr 85/2007

z dnia: 28.06.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...