Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 265/2008

z dnia: 30.06.2008 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2008 rok. Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam: § 1 Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu...

Zarządzenie Nr 264/2008

z dnia: 30.06.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 263/2008

z dnia: 27.06.2008 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2008 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 262/2008

z dnia: 26.06.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nchomościami...

Zarządzenie Nr 261/2008

z dnia: 25.06.2008 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze...

Zarządzenie Nr 260/2008

z dnia: 25.06.2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 259/2008

z dnia: w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisk: podinspektor ds. oświaty. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko:...

Zarządzenie Nr 258/2008

z dnia: 25.06.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...

Zarządzenie Nr 257/2008

z dnia: 20.06.2008 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowiska strażników miejskich. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na...

Zarządzenie Nr 256/2008

z dnia: 19.06.2008 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie Na podstawie Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta...