Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 568/2010

z dnia: 29.06.2010. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 567/2010

z dnia: 29.06.2010 w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 566/2010

z dnia: 29.06.2010. w sprawie: wynagrodzenia eksperta komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 564/2010

z dnia: 22.06.2010. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 563/2010

z dnia: 17.06.2010. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam pani Małgorzacie Warzecha...

Zarządzenie Nr 562/2010

z dnia: 18.06.2010. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Zarządzenie Nr 561/2010

z dnia: 16.06.2010. w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Murowanej Goślinie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w...

Zarządzenie Nr 560/2010

z dnia: 15.06.2010. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), zarządzam co następuje: §1 Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego...

Zarządzenie Nr 559/2010

z dnia: 15.06.2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Zarządzenie Nr 558/2010

z dnia: 11.06.2010 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...