Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 127/2011

z dnia: 18.08.2011. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...

Zarządzenie Nr 126/2011

z dnia: 17.08.2011. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 208, poz. 2128 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 czerwca...

Zarządzenie Nr 125/2011

z dnia: 17.08.2011. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – ¼ etatu i podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – ¾ etatu. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze...

Zarządzenie Nr 124/2011

z dnia: 17.08.2011 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: referent ds. podatków i opłat lokalnych. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 123/2011

z dnia: 17.08.2011 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: podinspektor ds. planowania i analiz budżetu Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 122/2011

z dnia: 05.08.2011 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – ¼ etatu i podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – ¾ etatu. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze...

Zarządzenie Nr 121/2011

z dnia: 04.08.2011. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §1 W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta...

Zarządzenie Nr 120/2011

z dnia: 02.08.2011. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8...

Zarządzenie Nr 119/2011

z dnia: 02.08.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 118/2011

z dnia: 02.08.2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...