Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 295/2012

z dnia: 04.09.2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 294/2012

z dnia: 04.09.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 293/2012

z dnia: 14.08.2012. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam pani Barbarze Celichowskiej...

Zarządzenie Nr 292/2012

z dnia: 14.08.2012. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2012 roku Na podstawie art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w...

Zarządzenie Nr 291/2012

z dnia: 06.08.2012. w sprawie: archiwizacji dokumentów dla projektu „Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina” dofinansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na podstawie § 12 ust. 2 umowy nr Z/2.30/III/3.1/288/04/U/28/05 o dofinansowanie projektu Z/2.30/III/3.2/705/06 „Budowa...

Zarządzenie Nr 290/2012

z dnia: 06.08.2012. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 289/2012

z dnia: 01.08.2012. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam pani Małgorzacie Warzecha...

Zarządzenie Nr 288/2012

z dnia: 31.07.2012. w sprawie: zmiany regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) , zarządzam, co następuje: §1 W...

Zarządzenie Nr 287/2012

z dnia: 31.07.2012 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.),...

Zarządzenie Nr 286/2012

z dnia: 31.07.2012 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...