Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 454/2013

z dnia: 23.07.2013. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2013 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 453/2013

z dnia: 23.07.2013. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 452/2013

z dnia: 23.07.2013. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 451/2013

z dnia: 23.07.2013. w sprawie: określenia wzoru karty dużej rodziny oraz wzoru godła dla podmiotów oferujących preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych Na podstawie § 7 i § 9 ust. 1 uchwały nr XXV/261/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu...

Zarządzenie Nr 450/2013

z dnia: 16.07.2013. w sprawie: powołania zespołu ds. wprowadzenia i obsługi administracyjnej projektu dotyczącego Karty Dużej Rodziny Działając na podstawie § 20 ust. 4,5,6,7 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 W celu obsługi administracyjnej oraz promowania Karty Dużej...

Zarządzenie Nr 449/2013

z dnia: 16.07.2013. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 448/2013

z dnia: 16.07.2013. w sprawie: ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), § 14 ust. 4...

Zarządzenie Nr 447/2013

z dnia: 10.07.2013. w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 446/2013

z dnia: 10.07.2013. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wydanie karty dużej rodziny, wzoru deklaracji przystąpienia do programu przez podmioty oferujące preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych oraz wzoru porozumienia zawieranego z podmiotami, które przystąpiły do programu Na podstawie § 6 i § 9 ust. 2 uchwały...

Zarządzenie Nr 445/2013

z dnia: 10.07.2013. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r., ogłoszonym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy...