Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 640/2014

z dnia: 26.08.2014. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2014 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz Uchwały...

Zarządzenie Nr 639/2014

z dnia: 26.08.2014. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, będącego załącznikiem do Uchwały XXV/ 260 /2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 638/2014

z dnia: 26.08.2014. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie...

Zarządzenie Nr 637/2014

z dnia: 22.08.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 636/2014

z dnia: 22.08.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 635/2014

z dnia: 05.08.2014. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz § 1 uchwały Nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 634/2014

z dnia: 05.08.2014. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. samorządowych. Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244/2012 Burmistrza Miasta...

Zarządzenie Nr 633/2014

z dnia: 05.08.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 632/2014

z dnia: 05.08.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 631/2014

z dnia: 31.07.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja...