Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 178/2015

z dnia: 05.10.2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz.881, Nr 171 poz. 1016 Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 Nr 951, poz. 1529, Dz. U. z 2014 r....

Zarządzenie Nr 177/2015

z dnia: 01.10.2015 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Opiniowania Projektów List Mieszkaniowych Na podstawie art.11a ust.3 art.30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Burmistrza Nr 25/2007 z dnia 22 lutego...

Zarządzenie Nr 176/2015

z dnia: 30.09.2015 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 175/2015

z dnia: 29.09.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 406/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z sal w budynkach użyteczności publicznej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz....

Zarządzenie Nr 174/2015

z dnia: 29.09.2015 r. w sprawie: powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej...

Zarządzenie Nr 173/2015

z dnia: 29.09.2015 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania...

Zarządzenie Nr 172/2015

z dnia: 29.09.2015 r. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 171/2015

z dnia: 29.09.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2015 - 2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza, co następuje: § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 170/2015

z dnia: 24.09.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768,...

Zarządzenie Nr 169/2015

z dnia: 24.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2015 roku Na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...