Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 059/2003

z dnia: 2.06.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 057/2003

z dnia: 21.05.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na cele publiczne w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r.,NR 142,poz.1519), art. 6 pkt.2,art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 056/2003

z dnia: 21.05.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 055/2003

z dnia: 20.05.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowejdo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 054/2003

z dnia: 20.05.2003 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do Spraw Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym ( Dz.U. Nr 57, poz. 507) z a r z ą d z a m, co następuje: § 1 Powołuje się w trybie publicznego losowania 10 Obwodowych Komisji do Spraw Referendum dla przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 053/2003

z dnia: 14.05.2003 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych na 2003 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1519) i w związku z § 2 ust. 19 pkt.a umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi, Burmistrz...

Zarządzenie Nr 052/2003

z dnia: 9.05.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 051/2003

z dnia: 30.04.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 050/2003

z dnia: 30.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na...

Zarządzenie Nr 048/2003

z dnia: 25.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowejdo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...