Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 176/2004

z dnia: 6 maja 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych na 2004 rok. Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1519 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 1.Zatwierdza się...

Zarządzenie Nr 173/2004

z dnia: 29.04.2004 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez sołectwa Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr 424/XLIV/2002...

Zarządzenie Nr 172/2004

z dnia: 29.04.2004 w sprawie: powołania zespołu ds. opiniowania projektów decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Murowana Goślina Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 171/2004

z dnia: 27.04.2004 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2004 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 170/2004

z dnia: 20 kwietnia 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie art.5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącym załącznikiem do Uchwały 368/XL/2002 Rady Miejskiej z dnia 3...

Zarządzenie Nr 169/2004

z dnia: 05.04.2004 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na II kwartał 2004 roku Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdza się...

Zarządzenie Nr 168/2004

z dnia: 05.04.2004 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2004 rok Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 137/2004...

Zarządzenie Nr 166/2004

z dnia: 01.04.2004 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku , Nr 46,...

Zarządzenie Nr 165/2004

z dnia: 01.04.2004 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku,...

Zarządzenie Nr 164/2004

z dnia: 01.04.2004 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...