Zarządzenia Burmistrza (2006)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 461/2006

z dnia: 18.05.2006 w sprawie: komisji socjalnej ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996...

Zarządzenie Nr 460/2006

z dnia: 18.05.2006 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz....

Zarządzenie Nr 459/2006

z dnia: 18.05.2006 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tj Dz U z 2001 roku, Nr 57 , poz. 603 ze zm. ) art. 7 ust. 1 pkt 10 z dnia 8 czerwca...

Zarządzenie Nr 458/2006

z dnia: 15.05.2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 457/2006

z dnia: 15.05.2006 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku Zarządzenie Nr 457/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 456/2006

z dnia: 09.05.2006 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Wieloletniego Planu inwestycyjnego. 2. W skład komisji...

Zarządzenie Nr 455/2006

z dnia: 9.05.2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego Zarządzenie Nr 455/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 9.05.2006 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku...

Zarządzenie Nr 454/2006

z dnia: 08.05.2006 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie § 11 Uchwały Nr XXXI/334/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Burmistrz...

Zarządzenie Nr 453/2006

z dnia: 27.04.2006 w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na prowadzenie szkoły i przedszkola w Łopuchowie. Na podstawie art. 31 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz.U. z 2001r. Nr 143 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powołuje się...

Zarządzenie Nr 452/2006

z dnia: 19.04.2006 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Zarządzenia Nr 347/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół...